0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Alkohol na kole

Nebudeme si namlouvat, že mnozí z nás občas s nějakým tím pivkem v poslední hospodě na vyjížďce nejedou po veřejné komunikaci. Rozhodně to není správné a i napitý cyklista může zavinit nehodu. Nebo nezaviní, jede podle pravidel, ale někdo ho trefí autem. Pro viníka, ač třeba šílence v automobilu, to potom zřejmě bude eso v rukávu, pokud se skutečně zjistí, že postižený cyklista před jízdou pil a bude na tom rozhodně stavět svou obhajobu. Nebo vás zastaví policie a nechá vás dýchnout do balónku. Slyšeli jsme o případech, kdy policie chtěla nechat napitému cyklistovi zabavit řidičský průkaz. Má na to nárok? Jak můžete být vůbec potrestáni? Jste skutečně tak málo postižitelní, jak si možná myslíte, protože jedete "jen" na kole? Odpovědi už nechme na JUDr. Michalu Korčákovi.

V praxi naší advokátní kanceláře se setkáváme se situacemi, kdy se na nás obrací se žádostí o pomoc cyklista, který měl kolizi s jiným účastníkem silničního provozu (automobilistou, jiným cyklistou či chodcem), nejsou však výjimkou i takové případy, kdy se problém cyklisty násobí s důsledky požití alkoholu před jízdou.
Je třeba mít neustále na paměti, že i cyklista je účastníkem provozu na pozemních komunikacích, a proto se i na něj vztahují právní předpisy, které regulují chování na silnici a mezi účastníky silničního provozu navzájem.
Základním právním předpisem, upravujícím práva a povinnosti účastníka silničního provozu, je zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, tedy právní předpis, který je znám každému motoristovi jako "Pravidla silničního provozu". Tato právní norma v § 2 pod písm. d) stanoví, že řidič, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, je účastník provozu na pozemních komunikacích. Nemotorové vozidlo definuje zákon jako vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, např. jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo (§ 2 písm. h). Cyklista je tedy z pohledu zákona účastníkem provozu na pozemních komunikacích, který se tohoto provozu účastní přímým, aktivním způsobem a je v pozici řidiče nemotorového vozidla. Z tohoto postavení vyplývají cyklistovi povinnosti srovnatelné s postavením "klasického" řidiče motorového vozidla. I jemu mohou vzniknout velké problémy související s požitím alkoholu před jízdou na kole, případně při konzumaci alkoholu během jízdy. Není výjimkou vidět v létě zahrádky venkovských hospůdek plné odpočívajících cyklistů, doplňujících chybějící tekutiny příjemně vychlazeným pivem. Co se ale cestou domů může stát? Už při poměrně nízkém obsahu alkoholu v krvi naše smysly hůře reagují. Zhoršená schopnost řídit nastává i při poměrně nízkých hladinách alkoholu v krvi (pod 0,5 promile, tzn. už po vypití 0,5 l 10° piva!). Alkoholem ovlivněný řidič má horší odhad vzdálenosti, jeho oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, zvyšuje se u něj tendence riskovat. U cyklistů a motocyklistů dochází při dosažení 0,5-0,8 promile alkoholu v krvi k poruchám rovnováhy. Stačí, aby byla hladina alkoholu v krvi ještě o něco vyšší a zhoršuje se i schopnost vnímat okraje zorného pole (tzv. tunelové vidění), dostavují se poruchy soustředění, prodlužuje se reakční čas a zhoršuje se i orientace v prostoru. Reakce řidiče, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, na situace, ke kterým dochází v silničním provozu, jsou opožděné, neadekvátní a často jsou pro ostatní účastníky provozu zcela nepředvídatelné. Takový cyklista je mnohdy i původcem kolizních situací, je nebezpečný sám sobě a ostatním. Cyklista, jako každý jiný řidič, nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, nesmí řídit bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem (§ 5 odst. 2 písm. a, b zák. č. 361/2000 Sb.).
Pokud dojde při dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení, přihlíží soud k požití alkoholu jako k přitěžující okolnosti. Tedy za stejný delikt může být střízlivý řidič postižen podmíněným trestem odnětí svobody, řidič pod vlivem alkoholu může být i uvězněn.
S alkoholem na silnici bojuje také zákon o přestupcích (§ 30 odst. 1 písm. g-i), který stanoví, že se přestupku dopustí ten, kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Toto ustanovení se nejčastěji aplikuje na řízení motorových vozidel, ale i jízda na jízdním kole je zcela jistě činností ve smyslu ust. § 30 zákona o přestupcích, protože se jedná o činnost, jejíž bezpečný výkon vyžaduje pohotovost a soustředěnou pozornost.
Je zřejmé, že cyklista jako řidič, účastník provozu na pozemní komunikaci, který řídí jízdní kolo pod vlivem alkoholu, uvedenou právní normu porušuje, a tedy jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, což výše uvedený zákon zakazuje. Za takový přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
Zákon č. 361/2000 Sb. ukládá řidiči, tedy i cyklistovi, povinnost podrobit se na výzvu policisty dechové zkoušce a v případě pozitivního zjištění i lékařskému vyšetření s odběrem krve nebo moči ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem (§ 5 odst. 1 písm. f). Pozor! Pokud by cyklista odmítl podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou látkou, dopustí se též přestupku. Za odmítnutí dechové zkoušky či lékařského vyšetření mu může být uložena peněžitá pokuta až do výše 15 000 Kč. Určitým specifikem při trestání cyklistů je to, že nebývá ukládán trest zákazu činnosti (zákaz řízení) a že ani v případě prokázaného přestupku nemůže být cyklistovi zadržen či odejmut řidičský průkaz. Řidičský průkaz totiž opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není.
Alkohol na silnici nepatří. I přesto, že jeden nejmenovaný pivovar v reklamním spotu na jinak výborné pivo ukazuje cyklisty, kteří s chutí popíjejí pěnivý mok na vozovce, navíc po předchozí kolizi jednoho z nich s chodcem.
Alkohol nepatří ani za volant motorového vozidla ani za řídítka jízdního kola. Mysleme na to, že i jedna "sklenička" před jízdou na kole může vyjít velmi draho. Nejen finančně formou citelných finančních postihů ze strany Policie ČR a správních orgánů, můžeme totiž ztratit daleko víc. To, co už ani někdy nahradit nelze - zdraví a život.
(red)